REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKADEMICKIEGO DNIA SPORTU

1. Cel imprezy:
– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa
– Aktywizacja środowiska akademickiego
– Promocja sportu wśród studentów

2. Organizator:
– Fundacja Action-life

3. Dofinansowanie :
– Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

4. Partnerzy
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa

5. Termin i miejsce:
– Akademicki Dzień Sportu – 19 listopada 2016
– Las Młociński
– Biuro zawodów i miejsce wydawania pakietów zlokalizowane będzie w Warszawie w Lesie Młociny (zwanym Parkiem Młocińskim) – dojście od ulicy Papirusów.

6. Harmonogram:
– 9:00 – 11.30 wydawanie pakietów startowych
– 11.30 – koniec przyjmowania zgłoszeń
– 11.45 – wspólna rozgrzewka
– 12:00 – Start biegu
– 12:45 – Ostatni zawodnik przekracza linię mety
– 13:15 – Dekoracja

7. Zasady uczestnictwa:
– w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
– zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;
– uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora;
– uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

8. Zgłoszenia:

– Zgłoszenia do biegu przyjmowane są przez Internet na stronie www.akademickidziensportu.pl do dnia 17 listopada 2016r. lub do dnia w którym zapisy zostaną zakończone
– Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 2 dni przed zawodami, np.: opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w środę);
– po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów w dniu biegu w godzinach 09:00 – 11:30. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 11:30;
– wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość;
– W przypadku wolnych numerów startowych będzie możliwość wykupienia pakietu statowego w dniu biegu.
– Terminy przyjmowania zgłoszeń i wpłat mogą ulec zmianie decyzją organizatora.
– Za zgłoszenie uważa się dostarczenie przez zawodnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (karty zgłoszeniowej) oraz wpłacenie opłaty startowej.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem jej dokonania po zamknięciu zapisów do biegu.
– Studenci wszystkich uczelni startują w biegu bezpłatnie (przy rejestracji internetowej)
– Opłata za pojedyncze zawody dla biegaczy, nie studentów, będzie wynosiła 25 zł.
– Opłata za start dokonana w biurze zawodów będzie wynosiła 40zł.
– Opłaty startowej dokonujemy na dane:

Fundacja Action-Life
Ul. Jodłowa 23B
02-907 Warszawa
Numer konta: PL 06 1090 1043 0000 0001 2599 8408
W treści wpisując: wpłata na cele statutowe – Akademicki Dzień Sportu

9. Klasyfikacje:
Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open kobiet i mężczyzn;
2. Studentów do lat 28, kobiet i mężczyzn
3. Studentów zrzeszonych w AZS w ramach Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza, kobiet i mężczyzn
4. Senior 29 – 39 lat, kobiet i mężczyzn
5. Master <40 lat, kobiet i mężczyzn
6. Klasyfikacja drużynowa
7. Klasyfikacja uczelni

Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji uczelnianej może być grupa 5 zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta) – oczywiście zespół może zgłosić więcej zawodników niż 5, może nawet posiadać 20 zawodników – reprezentująca tą samą uczelnię. Zespół musi posiadać własną taką samą (jednolitą dla każdego zawodnika) nazwę drużyny (taką samą dla wszystkich zawodników). Na liście startowej przy imieniu i nazwisku zawodniku, który chce reprezentować daną drużynę musi być podana taka sama nazwa uczelni dla każdego biegacza np. UW.
Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji drużynowej może być grupa 5 zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta) – oczywiście zespół może zgłosić więcej zawodników niż 5, może nawet posiadać 20 zawodników – reprezentująca klub sportowy, klub biegacza, stowarzyszenie, firma lub grupa biegowa. Zespół musi posiadać własną taką samą (jednolitą dla każdego zawodnika) nazwę drużyny (taką samą dla wszystkich zawodników). Na liście startowej przy imieniu i nazwisku zawodniku, który chce reprezentować daną drużynę musi być podana taka sama nazwa drużyny dla każdego biegacza np. KS Warszawianka.

10. Nagrody:
– Nagrody rzeczowe, za miejsca I-III w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz statuetki/puchary
– Puchary/statuetki za kategorie wiekowe, za miejsca I – III
– Puchary/statuetki za kategorie drużynową i uczelnianą
– Pula nagród może ulec zmianie, w zależności od chojności naszych partnerów.
– Odbiór nagród i pucharów tylko w dniu zawodów podczas oficjalnej dekoracji.

11. Postanowienia końcowe:
– zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
– obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
– organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem;
– organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
– organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
– decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
– uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
– uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
– organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
– młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
– protesty należy składać mailowo w terminie do 48 h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.